کیانوش اطمینان
مدیر و توسعه دهنده


پوریا تیموری
مدیر و توسعه دهنده


محمد صالح نیک رو
مدیر و توسعه دهنده